ZAPYTANIE OFERTOWE NR 106 / NI / 2018

 

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie posadzek przemysłowych o powierzchni 2 x 3 100 m2 w halach BS i DS obiektu H-46 zlokalizowanego na terenie należącym do Zamawiającego w Toruniu.

 

WARUNKI WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ:

 

Beton:

- beton klasy C 25/30 – posadzkowy / recepturę podaje do akceptacji przez wykonawcę betoniarnia /

- zbrojenie rozproszone 1/50 mm w ilości 25 KG / m3 betonu /

 

Posadzka:

- zalecana dla podłoży betonowych starych nośnych posadzek około 15 cm na warstwie szczepnej,

- uszorstnienie starej posadzki,

- dylatacje obwodowe z pianki / przy ścianach, słupach /,

- dylatacje pozorne do 1/3 H posadzki o bokach 6 x 6m nacinanie po jej wykonaniu,

- odwzorowanie dylatacji pozornych / przeniesionych ze starej posadzki /,

- dylatacje robocze np. z profili dylatacyjnych metalowych Alfa-Joint,

- utwardzacz powierzchniowy np. Semdur w ilości 4 KG/m2 w trakcie zacierania mechanicznego posadzki,

- środek impregnujący powierzchnie wykonanej posadzki,

- przykrycie istniejącej posadzki folią,

- fazowanie dylatacji pozornych i ich wypełnienie masą poliuretanową po 4 tygodniach od wykonania posadzki,

 

Oferta powinna zawierać:

- wartość robót netto dla każdej hali,

- termin płatności,

- planowany czas realizacji robót,

- informację o terminie ważności oferty,

- okres udzielonej gwarancji.

 

Uwagi:

- Cena ofertowa winna obejmować wszystkie składniki i czynności związane z podaniem betonu do wnętrza hali (pompa, wozidło, inne…).

- Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania całości prac najpóźniej do 28.02.2018 roku.

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru prac.

- Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy cesji pomiędzy Oferentem i betoniarnią.

 

Oferent zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej w oparciu o załączoną dokumentację w obecności konsultanta technicznego Zamawiającego,

- zapewnienia całości robót, sprzętu i kompletu materiałów niezbędnych do realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Postanowienia dodatkowe:

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

 3. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta.

 6. Oferty wariantowe będą odrzucane.

 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

 9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

Adres składania ofert:

 

Eastside-Bis Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

Budynek F-21/3, pokój nr 5, I piętro

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Zapytanie ofertowe nr 106/NI/2018”

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2018 roku do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert 07.12.2018 roku do godziny 15:00

Termin spotkań z Oferentami planowany jest w dniu 10.12.2018 roku

Termin podpisania umowy planowany jest do dnia 12.12.2018 roku

W razie pytań proszę kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

Zbigniew Wojciechowski, tel. 604 451 838

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – umowa – wzór

 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

 3. Załącznik nr 3 – rzut obiektu H-46, Pola BS i DS

 4. Załącznik nr 4 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

fileH-46_-_POLA_BS_DS_-_POSADZKI_-_wzor_umowy.docx
fileH-46_-_POLA_BS_DS_-_POSADZKI_-_formularz_ofertowy.docx
fileH-46_-_POLA_BS_DS_-_POSADZKI_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx
rarumowa.rar

Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648  
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.