ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 26 / NI / 2018

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia przeszkodowego komina żelbetowego H-105 m.

I. Zakres zapytania ofertowego ujęty jest w projekcie wykonawczym stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.

II. Zamawiający dostarcza:
 

- projekt wykonawczy

III. Oferta powinna zawierać:
 

- wartość prac objętych zapytaniem ofertowym

- termin płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym

- planowany termin prac

- informację o terminie ważności oferty

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy

IV. Postanowienia dodatkowe
 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta

6. Oferty wariantowe będą odrzucone

7. Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

8. Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucone

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Konsultant techniczny ze strony Oferenta:
 

Specjalista elektryk, Jacek kamiński, tel.: 668 300 798

 

Termin składania ofert do dnia 14-03-2018 roku.
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta nr 26 / NI / 2018”

 

Adres składania ofert:
 

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

 

Załączniki:
 

  1. Wzór umowy

  2. Formularz ofertowy

pdf1.pdf
pdf2.pdf
pdf3.pdf
pdf4.pdf
pdf5.pdf
pdf6.pdf
pdf7.pdf
pdf8.pdf
pdf9.pdf
pdf10.pdf
pdf11.pdf
fileD-38_-_zapytanie_ofertowe_26_NI_2018_-_oswietlenie_komina_-_formularz_ofertowy.docx
fileD-38_-_zapytanie_ofertowe_26_NI_2018_-_oswietlenie_komina_-_wzor_umowy.docx
pdfD-38_-_zapytanie_ofertowe_26_NI_2018_-_oswietlenie_komina.pdf
pdffolder-n-50_pl.pdf
pdfOpis_techniczny_Komin_Elana.pdf
pdfstrona_tytulowa_-_Komin_Elana.pdf

Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648  
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.