ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4 / NI / 2018

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na budowę hali magazynowej z płyt warstwowych o powierzchni około 2.400 m2 na terenie należącym do Zamawiającego.

I. Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego hali wraz z koniecznymi uzgodnieniami

- uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń

- budowa hali magazynowej o powierzchni około 2 400 m2

- naświetla na poziomie od +4,00m do +5,50m

- bramy segmentowe o napędzie ręcznym o wymiarach 4,00m x 4,20m

- posadzka przemysłowa o nośności 5 t/m2

- podział hali na magazyny o powierzchni około 300 m2

- wysokość użytkowa – 6 m

- wykonanie instalacji oświetlenia – jak dla magazynu

- wykonanie instalacji zasilania ogólnego 2x230V + 2x400V w każdym magazynie

- wykonanie pomieszczeń socjalnych: toaleta męska, toaleta damska, szatnia męska, biuro o łącznej powierzchni około 40 m2 w każdym magazynie

- praca 2-zmianowa, max 4 osoby na 1 zmianie (2 mężczyzn + 2 kobiety), max 2 osoby na 2 zmianie (2 mężczyzn)

- obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2

- wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci ciepłowniczej o długości do 30m

II. Zamawiający dostarcza:

- mapę dla celów projektowych

- warunki przyłączenia do sieci elektrycznej, ciepłowniczej, wodnej, kanalizacyjnej

III. Oferta powinna zawierać:

- wartość netto prac objętych zapytaniem ofertowym z podziałem na poszczególne etapy (prace projektowe, roboty budowlane)

- czas realizacji prac projektowych wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem stosownych pozwoleń

- czas realizacji prac budowlanych

- termin płatności za wykonanie poszczególnych etapów prac objętych zapytaniem ofertowym

- informację o terminie ważności oferty

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy

IV. Postanowienia dodatkowe

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2.      Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3.     Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5.      Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta

6.      Oferty wariantowe będą odrzucane

7. Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

8. Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane

             9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

10.      Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

11.      Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Konsultant:

Rzeczoznawca budowlany, Eugeniusz Luty, tel.: 604 796 659.

Termin składania ofert do dnia 31-01-2018 roku.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta nr 4 / NI / 2018”

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Obiekt F-21/3

I piętro

Sekretariat

Załączniki:

- Wzór umowy

- Formularz ofertowy

fileH-46_-_zapytanie_ofertowe_-_hala_magazynowa_-_formularz_ofertowy.docx
fileH-46_-_zapytanie_ofertowe_-_hala_magazynowa_-_umowa_wzor.docx

Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648  
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.