ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3 / NI / 2018

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie posadzki przemysłowej o powierzchni 3.125 m2, obiekt H-46, Pole ES na terenie należącym do Zamawiającego.

I. Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

- wykonanie projektu posadzki przemysłowej o nośności 5 t/m2

- wykonanie posadzki przemysłowej o nośności 5 t/m2

UWAGA! W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego.

II. Zamawiający dostarcza:

- protokół z ustawowego przeglądu półrocznego

- protokół z ustawowego przeglądu pięcioletniego

III. Oferta powinna zawierać:

- wartość prac objętych zapytaniem ofertowym /netto/

- czas realizacji prac

- termin płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym

- informację o terminie ważności oferty

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy

IV. Postanowienia dodatkowe

1.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2.      Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3.     Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5.      Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta

6.      Oferty wariantowe będą odrzucane

7. Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

8. Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane

             9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

            10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

11.      Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Konsultant:

Rzeczoznawca budowlany, Eugeniusz Luty, tel.: 604 796 659.

Termin składania ofert do dnia 31-01-2018 roku.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta nr 3 / NI / 2018”

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Obiekt F-21/3

I piętro

Sekretariat, pokój nr 5

Załączniki:

- Wzór umowy

- Formularz ofertowy

- Torlen III - H-46 - Pole ES - przektój

- Torlen III - H-46 - Pole ES - rzut

pdfTorlen_III_-_H-46_-_Pole_ES_-_rzut.pdf
fileH-46_-_zapytanie_ofertowe_-_posadzka_POLE_ES_-_formularz_ofertowy.docx
fileH-46_-_zapytanie_ofertowe_-_posadzka_POLE_ES_-_umowa_wzor.docx
pdfTorlen_III_-_H-46_-_Pole_ES_-_przekroj.pdf

Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648  
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.