ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 / NI / 2018

 

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu z wełny mineralnej w obiekcie H-46, przybudówka południowa, Pola AS, BS i CS.

I. Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

- opracowanie projektu (w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót w WAiB UM Torunia)

- częściowy demontaż istniejącej elewacji

- odbiór i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki (z wyjątkiem złomu stalowego)

 - złom stalowy odbiera Zamawiający

- dostawę i montaż nowej elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu z wełny mineralnej,

- dostawę i montaż kompletu stolarki okiennej i drzwiowej

- dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich

- docieplenie cokołu wraz z tynkowaniem i malowaniem

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego w celu omówienia szczegółów technicznych.

II. Zamawiający dostarcza:

- protokół z ustawowego przeglądu półrocznego
- protokół z ustawowego przeglądu pięcioletniego

III. Oferta powinna zawierać:

- wartość prac objętych zapytaniem ofertowym /netto/
- termin/terminy płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym
- planowany czas prac
- informację o terminie ważności oferty
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy

IV. Postanowienia dodatkowe

1.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2.      Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3.     Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5.      Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta

6.      Oferty wariantowe będą odrzucane

7. Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

8. Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane

             9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

10.      Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

11.      Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt

Nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

Termin składania ofert do dnia 31-01-2018 roku.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta nr 1 / NI / 2018”

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Obiekt F-21/3

I piętro

Sekretariat, pokój nr 5

Załączniki:

  1. Wzór umowy

  2. Formularz ofertowy

fileH-46_-_zapytanie_ofertowe_-_elewacja_AS_BS_CS_-_formularz_ofertowy.docx
fileH-46_-_zapytanie_ofertowe_-_elewacja_AS_BS_CS_-_umowa_wzor.docx

Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648  
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.