ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 45 / NI / 2020

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących elewacji:

I.1      elewacji południowej w obiekcie H-44, część niska w osi podłużnej „G” o długości około 66,00m i wysokości około 9,90m od osi poprzecznej 1 do osi poprzecznej 12 z płyt warstwowych obejmujące:

-        dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych

-        dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm

-        dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich

            I.1.1   dostawa i montaż:

-        brama przemysłowa segmentowa 3000 x 3300 z drzwiami serwisowymi wraz z podkonstrukcją – 2 szt.

 

I.2      elewacji zachodniej w obiekcie H-44, część niska w osi poprzecznej 1 o długości około 36m i wysokości około 9,90m od osi podłużnej „A” do osi podłużnej „G” z płyt warstwowych obejmujące:

-        demontaż istniejącej elewacji wraz z utylizacją powstałych odpadów.  Uwaga: złom stalowy pochodzący z demontażu stanowi własność Zamawiającego

-        dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych

-        dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm

-        dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich

           I.2.1   dostawa i montaż:

-        brama przemysłowa segmentowa 3000 x 3300 z drzwiami serwisowymi wraz z podkonstrukcją – 1 szt.

-        drzwi wejściowe zewnętrzne – 2 szt.

-        podkonstrukcja dla okien na I piętrze 2160 x 1800 x 2 – 5 pól (podkonstrukcja obejmuje 2 okna w 1 „polu”).

Uwaga: okna dostarcza i montuje Zamawiający.

 

I.3      elewacji północnej w obiekcie H-44, część niska w osi podłużnej „A” o długości około 66,00m i wysokości około 9,90m od osi poprzecznej 1 do osi poprzecznej 12 z płyt warstwowych obejmujące:

-        demontaż istniejącej elewacji wraz z utylizacją powstałych odpadów.  Uwaga: złom stalowy pochodzący z demontażu stanowi własność Zamawiającego

-        dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych

-        dostawę i montaż płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120mm

-        dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich

 

            I.3.1   dostawa i montaż:

-        brama przemysłowa segmentowa 4000 x 4100 z napędem elektrycznym wraz z podkonstrukcją do rozdzielni energetycznej R-11 – 1 szt.

-        drzwi wejściowe stalowe do pomieszczeń technicznych 1000 x 2050 – 4 szt.

-        brama przemysłowa segmentowa 3000 x 3300 z drzwiami serwisowymi wraz z podkonstrukcją do pomieszczeń warsztatowych – 2 szt.

 

-        brama stalowa dwuskrzydłowa 1800 x 3000 z żaluzją wentylacyjną 1800 x 950 do komory transformatorowej – 2 szt.

-        drzwi wejściowe do klatki schodowej 1200 x 2050 – 1 szt.

-        podkonstrukcja dla okien na I piętrze 2160 x 1800 x 2 – 9 pól (podkonstrukcja obejmuje 2 okna w 1 „polu”).

Uwaga: okna dostarcza i montuje Zamawiający

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego.

 

II       Postanowienia dodatkowe:

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2.       Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3.       Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5.       Oferty wariantowe będą odrzucane

6.       Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

7.       Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane

8.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

9.       Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

10.      Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt

11 .     Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

III.     Oferta powinna zawierać:

  1. wartość prac objętych zapytaniem ofertowym /netto/ z podziałem odpowiednio dla punktów: I.1, I.1.1; I.2, I.2.1; I.3, I.3.1
  2. termin/terminy płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym
  3. planowany czas wykonania robót odpowiednio dla punktów I.1; I.2; I.3
  4. informację o terminie ważności oferty /Zamawiający oczekuje minimum 30 dniowego terminu ważności oferty/
  5. wypełniony i podpisany formularz ofertowy

 

Termin składania ofert upływa dnia: 31.08.2020 roku

Konsultant Zamawiającego: Zbigniew Wojciechowski, tel. 604 451 838

 

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

https://nieruchomosci.elana.pl/

Załączniki:  

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy


    

                                              

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.