ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 44/N/2020

EASTSIDE-BIS Sp. z o.o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na remont rampy samochodowej przy hali magazynowej zlokalizowanej w obiekcie H-46, Pole AS, pomiędzy osią podłużną „W” i osią podłużną „Y” od osi poprzecznej 1 do osi poprzecznej 17.

Zamawiający dostarczy gruz betonowy do zasypania rampy oraz siatkę zbrojeniową na powierzchnię rampy. Wykonawcę obciąży załadunek, transport i wbudowanie dostarczonego materiału.

I.       Oferta powinna zawierać:

-        wartość prac objętych zapytaniem ofertowym,
-        termin/terminy płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym,
-        planowany czas realizacji prac (Zamawiający oczekuje zakończenia prac w terminie do dnia: 30.10.2020 roku)
-        informację o terminie ważności oferty,
-        wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

II.      Postanowienia dodatkowe:

1.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
​2.       Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
3.       Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez                podania przyczyny.
5.       Oferty wariantowe będą odrzucane.
6.       Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane.
7.       Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane.
8.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.       Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.
10.     Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt.
11.     Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
12.     Zamawiający oczekuje 30-dniowego terminu ważności oferty.
13.     Zamawiający oczekuje rozpoczęcia prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

III.     Konsultant Zamawiającego:

Zbigniew Wojciechowski, Kierownik Działu Inwestycji i Rozbiórek, tel. 604 451 838

 

Termin składania ofert upływa dnia: 28.08.2020 roku do godziny 12:00

 

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o.o.

Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

www.nieruchomosci.elana.pl

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy
fileH-46_-_Pole_AS_-_RAMPA_-_zapytanie_ofertowe_-_umowa_wzor.docx
fileH-46_-_Pole_AS_-_RAMPA_-_zapytanie_ofertowe_-_formularz_ofertowy.docx
pdfH-46_-_Pole_AS_-_RAMPA_-_zapytanie_ofertowe.pdf


    

                                              

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.