ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 42 / NI / 2020

EASTSIDE-BIS Sp. z o.o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu rozbiórki Elektrociepłowni EC-I zlokalizowanej na terenie należącym do Zamawiającego w Toruniu.

I.         Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

I.1      opracowanie projektu rozbiórki Elektrociepłowni EC-I, obiekt D-38 wraz z obwodową infrastrukturą techniczną tj.: instalacją nawęglania, instalacją odżużlania, instalacją wyciągową spalin z kotłów, kanałami dolotowymi spalin do komina,

I.2      uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii do projektu rozbiórki,

I.3      uzyskanie decyzji administracyjnej na rozbiórkę.

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności konsultanta.

II.       Zamawiający dysponuje:

           II.1     ekspertyzą techniczną obiektu D-38 – do wglądu,

           II.2     ekspertyzą techniczną komina żelbetowego – do wglądu,

           II.3     aktualnym protokołem przeglądu półrocznego obiektu D-38.

III.     Oferta powinna zawierać:

III.1    wartość prac projektowych objętych zapytaniem ofertowym,

III.2    termin/terminy płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym,

III.3    planowany czas realizacji prac projektowych z uwagami:

III.3.1 Zamawiający oczekuje złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w WAiB UM Torunia w terminie do 30.09.2020 roku,

III.3.2 Zamawiający oczekuje uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę w terminie do 31.01.2021 roku.

III.4    informację o terminie ważności oferty – planowany termin podpisania umowy na prace projektowe do 21.08.2020 roku,

III.5    warunki gwarancji.

Konsultant:

Zbigniew Wojciechowski, Kierownik Działu Inwestycji i Rozbiórek, tel.: 604 451 838.

Termin składania ofert do dnia 14-08-2020 roku.

Ofertę proszę złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 42/2020”

Materiały do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1VUYomO9auMOFlEDDM9-_7h6DOPgIkDTX/view?usp=sharing

https://nieruchomosci.elana.pl/

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Sekretariat

 


    

                                              

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.